Home » איום » לוחמה פסיכולוגית מקוונת » שעתוק מוחי (Mind Shedding)

שעתוק מוחי (Mind Shedding)

שעתוק מוחי (Mind Shedding) הינו עקרון (תיאורטי נכון לזמן כתיבת מאמר זה) מתחום הנוירולוגיה (Shedding Neurology), אשר גורס כי ניתן לשכפל את התודעה והזיכרון האנושי לישות חלופית, כדוגמת גוף ביוני או גוף פיזיולוגי אחר. עקרון זה מהווה עבור גורמים שונים מענה אפשרי אשר יש באפשרותו להציע אפשרות להאריך את חיי האדם, ואולי אף ליצור אדם אלמותי.

שכיח לראות כי בעת התייחסות לעקרון שעתוק מוחי נעשה שימוש במושג נוסף – קְרִיוֹניקָה (Cryonics), אשר הינו מושג כוללני לשיטות בהן מתבצע הליך הקפאה של גוף של ישות שנפטרה, וזאת במטרה לאפשר את חזרתה של הישות לחיים בעתיד, וזאת בהינתן כי הטכנולוגיה תאפשר זו.

לצד היתרונות הבולטים של עיקרון זה, כדוגמת מתן אפשרות לשמירה על "נעורים לנצח", מתן מענה לאתגר כיבוש החלל ע"י האדם, עומדים לצדו שורה של חסרונות מהותיים. ראשית כל, אין כל ערבון שטכנולוגיה טובה ככל הניתן תוכל לאפשר החזרה של התודעה והזיכרון האנושי המקורית כהווייתה במקור. רוצה לומר, גם אם תהיה טכנולוגיה כזו זמינה, אין וודאות כי הישות אשר תשוכפל תהיה שלמה וזהה למקור. שנית, היכולת ליצירת חיים נצח מעלה דילמות מוסריות-דתיות, ביחוד כאשר סביר להניח שגם אם טכנולוגיה זו תהיה זמינה, עלותה בשלב הראשוני תהיה גבוה עד מאוד, ולפיכך רק בודדים יוכלו לנצלה. ובמילים אחרות, התערבות האדם במעשה בריאה עשויה להיתפס כמעשה בלתי קביל, כאשר במקביל עקרון השוויון בין האדם יפגע באופן בלתי הפיך, דבר אשר יעלה לדיון שאלות נוקבות, כדוגמת מהי זכותו של אלמוני לחיי נצח ביחס לפלוני. שלישית, יצירת אדם אלמותי עשויה לגרור התפוצצות אוכלוסייה, אשר תביא לקריסת המערך האקולוגי הקיים בכדור הארץ. רביעית, אין כל מניעה כי יהיה ניתן לנצל את טכנולוגיה זו לרעה, וזאת כדוגמת שתילת מחשבות כוזבות באדם לשם הפיכתו של האדם לסוכן כפול (אשר בפועל הוא לא מודע לכך שהוא סוכן כפול).

חברת Humai טוענת כי לקראת שנת 2045 תהיה באפשרותה להציע יכולת לבצע שעתוק מוחי, אם כי אין כל ערבון כי הדבר אכן יצא לפועל.


תגובות

תגובות

נכתב על ידי Yuval Sinay