Home » איום » זכויות דיגיטליות » חוק חדש בקטאר להגנה על חופש המידע

חוק חדש בקטאר להגנה על חופש המידע

בתחילת נובמבר 2016 פרסם משרד התחבורה והתקשורת בקטאר כי האמיר אישר את צו מספר 13 לשנת 2016 להגנה על חופש המידע (הנוסח המלא בערבית). אשר עמלו על ניסוחו משנת 2011 ואושר על ידי הקבינט בינואר 2016 והמועצה המייעצת כעבור חצי שנה.

החוק כולל הנחיות הקשורות לזכויות הפרט והגנה על פרטיות המידע האישי, בדגש על זה הנאסף ונשמר במחשבים או בצורה מקוונת. לפי סעיף 2, החקיקה מתייחסת למידע אישי המעובד בצורה אלקטרונית, הושג או נאסף, בצורה אלקטרונית או בשילוב של עיבוד אלקטרוני ומסורתי. בכלל זה מידע על מוצא אתני, מצב בריאותי (פיזי ונפשי), דת, מעמד אישי, רישומים פליליים ומידע לגבי ילדים. אולם אין הדבר נוגע לעיבוד מידע אישי של הפרט או בהקשר המשפחתי או לכל מידע אישי הנאסף לשם סקרים וסטטיסטיקות רשמיים.

סעיף 22 בחוק אוסר על עסקים לשלוח הודעות שיווקיות אלקטרוניות ללא אישור מוקדם של המקבל. כמו כן על ארגונים לפעול באחריות בסיסית להגנה על הנתונים. בכלל זה לוודא כי אלו המטפלים במידע הוכשרו כנדרש וכי ננקטו הצעדים ההכרחיים כדי "להגן על המידע האישי מפני גניבה, נזק, שינוי, פריצה או גישה בלתי חוקית". על החברות לוודא כי המידע השמור על ידן מסווג כציבורי, פרטי או סודי, כאשר במקרה של דליפת המידע, על החברה להודיע לצד הנפגע ולמשרד התקשורת בקטאר.

סעיף 19 מוסיף ומחריג את חובת הציות של חברות לחוק במקרים הבאים;

  • ביצוע משימה הנוגעת לטובת הציבור
  • ביצוע צו בית משפט
  • הגנה על אינטרסים חיוניים של הפרט
  • במקרה של מחקר מדעי לטובת הכלל
  • איסוף מידע לשם חקירת מעשה פשע בהתאם לבקשת הגורמים הרלבנטיים

זאת תוך התייחסות אמצעי התקשורת המקומיים לכך כי אף אחת מהחרגות אלו אינה מתייחסת לחופש הביטוי או המדיה.

בנושא פרסומות מקוונות, נדרשת הסכמה של המשתמשים לפני שארגונים יוכלו להשתמש בנתוניהם האישיים, כאשר על ההודעות השיווקיות לכלול את זהות הצד השולח וכתובת תקפה או מספר טלפון, במידה והמקבל מבקש להפסיק קבלת הודעות אלו.

לפי סעיף 17 מפעיל ובעל אתר אינטרנט המיועד לילדים חייב לקבוע מדיניות בדבר אופן ניהול המידע של הקטינים, כמו כן עליהם להשיג את אישור ההורים בעת עיבוד מידע זה, כאשר להורים קיימת הזכות לדעת איזה מידע מחזיק המפעיל ולבקש את מחיקתו. כמו כן השתתפות הילדים במשחקים שונים, אינה מהווה בסיס למפעיל לאיסוף פרטיהם האישיים.

בנוסף נקבע כי המשתמשים יכולים להתלונן באתר משרד התחבורה והתקשורת במידה והם חשים כי החוק הופר. לאחר פניית המשרד, על החברה לענות בתוך 60 ימים ולאחר מכן עומדים לרשות המשרד 60 ימים נוספים להחליט כיצד לפעול.

כל זאת תוך קביעת עונשים כספיים שונים על הפרת סעיפי החוק.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי ד''ר טל פבל

ד"ר למזרח תיכון. מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, אינטרנט וסייבר במזרח התיכון ובעולם האסלאמי. בעל האתר Middleeasternet.