Home » Middleeasternetworlds » מגזר » בריאות » בדיקת פוליגרף מבוססת fMRI

בדיקת פוליגרף מבוססת fMRI

הפוליגרף מזוהה בציבור כ"מכונת אמת", למרות שבפועל יכולתו מוגבלת לזיהוי שקרים, וגם זאת ברמת אמינות אשר אינה מספקת בדרך כלל מענה ההולם את דרישות הדין הפלילי (ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי).

בבסיס רעיון הבדיקה עומד העקרון שבעת אי אמירת אמת, אינדיקטורים פיזיולוגיים של האדם משתנים, וזאת ביחס למצב תקין. בהתאם לכך, ניתן לראות כיום כי מכשירי פוליגרף מתקדמים כיום מציעים יכולת לבחינה של שורה של אינדיקטורים פיזיולוגיים חיצוניים, כדוגמת: מוליכות חשמלית, לחץ דם, נפח נשימה, קצב פעימות הלב, טמפרטורה.

עם זאת, למרות השיפורים הטכנולוגיים בתחום זה, גורם מיומן יכול להטעות את מכונת הפוליגרף (אם על ידי היפנוזה, תרגילי נשימה, ואם על ידי שימוש בתרופות ממשפחת הבטא), ולפיכך הצלחת הבדיקה תלויה בראש ובראשונה בטיב ויכולות מבצע הבדיקה. בהתאם לכך ניתן לראות כי שורה של מרגלים אשר פעלו במדינת ישראל, כדוגמת פרופ' מרקוס קלינברג , ישראל בר, אודי אדיב, שבתאי קלמנוביץ, אברי אלעד הצליחו לעבור מספר רב של בדיקות פוליגרף בהצלחה.

על מנת להתגבר על הקשיים שצוינו קודם לעיל, ניתן להשתמש במערכת דימות תהודה מגנטית תפקודית (fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging) כמכשיר פוליגרף. עקרון הבדיקה מזכיר במקצת את בדיקת הפוליגרף המסורתית, אך במקרה זה בדיקת ה-fMRI מאפשרת בחינה של ממצאים נוירולוגיים, כדוגמת רמות צריכת חמצן באזורי מוח מסוימים, ובפרקי זמן נתונים.

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין בדיקת פוליגרף מסורתית לבין בדיקת פוליגרף מבוססת fMRI.

שם הקריטריון בדיקת פוליגרף מסורתית בדיקת פוליגרף מבוססת fMRI
פרמטרים נבחנים אינדיקטורים פיזיולוגיים חיצוניים ממצאים נוירולוגיים
חווית הנבדק הנבדק יושב מול קיר חלק למניעת הטיה של התוצאות נדרש לקבע בשכיבה ובאופן קשיח את הנבדק למכשיר הבדיקה.
צוות הבדיקה בודק מוסמך (שלא פעם הוא יוצא משטרת ישראל) צוות נוירולוגים
יכולת הנבדק להכין את עצמו לבדיקה גבוהה נמוכה (אפסית)
יכולת הנבדק לרמות את הבדיקה גבוהה נמוכה
עלות הבדיקה נמוכה גבוהה
תקפות משפטית במדינת ישראל המשפט המקובל מכיר נושא זה אין היכרות
  • במאמר מוסגר יצוין כי ניתן לבצע בדיקה היברידית המשלבת בין שיטות הפוליגרף השונות. עם זאת, ככל הידוע לא פורסם על מימוש בפועל של בדיקה היברידית.

תגובות

תגובות

נכתב על ידי Yuval Sinay